20 stycznia 2021

Cyfrowe Archiwum Pamięci Lokalnej

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku rozpoczyna tworzenie Cyfrowego Archiwum Pamięci Lokalnej. W bazie, którą można będzie przeglądać w siedzibie Biblioteki gromadzone będą  skany zdjęć, dokumentów, rękopisów, gazet, plakatów, ulotek, artykułów itp., które związane są z Lidzbarkiem i okolicami, bądź jego mieszkańcami. Jeżeli w swoich rodzinnych, prywatnych archiwach posiadają Państwo tego typu dokumentację i chcielibyście, aby w postaci cyfrowej zachowała się dla przyszłych pokoleń to bardzo prosimy o kontakt z Biblioteką. Swoją prośbę kierujemy również do instytucji działających na terenie miasta i gminy Lidzbark (szkół, urzędów, parafii), które posiadają dokumentację, zdjęcia związane z działalnością danej placówki. Biblioteka będzie gromadziła tylko dokumentację w postaci cyfrowej, chyba że właściciel wyrazi chęć i przekaże papierową wersję dokumentów na rzecz Biblioteki. W pozostałych przypadkach Biblioteka będzie wypożyczała tylko dokumenty od właścicieli na czas opracowania cyfrowego. Zapraszamy do kontaktu i zachęcamy do dzielenia się swoimi zbiorami. 

Osoba do kontaktu: Edyta Marszak
tel. 23 696 11 41
e-mail: mgbplw@wbp.olsztyn.pl


30 czerwca 2020

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zobowiązuje się 

zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z 
ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 
internetowego bloga Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku.
Data publikacji strony bloga internetowego: 2011-11-26. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-30.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń 
wymienionych poniżej:
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MGBP w Lidzbarku,
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MGBP w Lidzbarku,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Edyta Marszak (mgbplw@wbp.olsztyn.pl). 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (23) 696 11 41.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej 
oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej 
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można 
także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu 
dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, 
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, 
o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba 
żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego 
sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób 
przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż 
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny 
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja 
żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 
2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie 
dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może 
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia 
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący 
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej 
strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej 
wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Lidzbarku nie jest przystosowany do obsługi osób 
niepełnosprawnych ruchowo. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o 
konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik 
schodzi do klienta.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach nie są dostępne są pomieszczenia
 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku. Po zawiadomieniu przez
 osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością 
ruchową pracownik schodzi do klienta.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych 
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

brak

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Kontakt z  Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Lidzbarku możliwy jest 
poprzez:
 • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka 
  Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark
 • wysłanie maila na adres e-mail: mgbplw@wbp.olsztyn.pl
 • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na 
  numer telefonu: (23) 696 11 41
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie Biblioteki 
  w godzinach pracy;
W kontakcie z naszą Biblioteką osoby posługujące się językiem migowym chcące
 umówić się na spotkanie z pracownikiem Biblioteki, proszone są o przesłanie
 swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: mgbplw@wbp.olsztyn.pl
Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji 
oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 7 dni roboczych przed 
planowaną wizytą w Bibliotece (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Skorzystanie z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest bezpłatne dla osoby 
będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 511).
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością
 • Czytaki. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 
  Niepełnosprawnym „Larix”, osoby niewidome lub słabowidzące, mogą 
  wypożyczać audiobooki zapisane w formacie DAISY, obsługiwanym przez 
  odtwarzacz Czytak. Najwybitniejsze dzieła literatury pięknej polskiej 
  i zagranicznej, książki popularnonaukowe oraz inne, niedostępne 
  wcześniej w wersji dźwiękowej pozycje wraz z odtwarzaczami, dostępne 
  są w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku.
 • „Książka na telefon”. Biblioteka oferuje osobom z niepełnosprawnością,
   przewlekle chorym lub starszym bezpłatną usługę „Książka na telefon”. 
  Zamówione książki dostarczane są przez bibliotekarza do domu czytelnika.
  

27 maja 2020

Zachowując wymogi reżimu sanitarnego, działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku zostaje wznowiona od 1 czerwca z zastosowaniem ograniczeń obowiązujących do odwołania. Obecne zasady działania Biblioteki mogą ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą podawane do publicznej wiadomości na drzwiach głównych Biblioteki, na stronie www, Facebooku oraz blogu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 23 696 11 41,
e-mail: mgbplw@wbp.olsztyn.pl lub wiadomość na FB.
         Prosimy, aby zaplanowane przez Państwa odwiedziny w Bibliotece ograniczyć tylko do niezbędnych wizyt – zwrot i wypożyczenie zbiorów.
          Ze względu na szereg ograniczeń, prosimy, by KAŻDĄ WIZYTĘ UMAWIAĆ TELEFONICZNIE  23 696 11 41 lub e-mail: mgbplw@wbp.olsztyn.pl
ZALECENIA:
 1. Wizyty czytelników w Bibliotece będą realizowane wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie 23 696 11 41 lub mailowo mgbplw@wbp.olsztyn.pl
 2. Zamówień książek należy dokonywać: telefonicznie 23 696 11 41 lub mailowo mgbplw@wbp.olsztyn.pl lub przez Konto Czytelnika online. Aktualnie dostępne pozycje można sprawdzić w katalogu online szukamksiążki.pl
 3. W Bibliotece może przebywać max. 1 osoba.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do używania maseczki ochronnej lub/i przyłbicy oraz rękawiczek ochronnych.
ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA CZYTELNIK BEZ WW ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA NIE ZOSTANIE OBSŁUŻONY.
 1. Obwiązuje brak wolnego dostępu do półek ze zbiorami.
 2. Zwrot wypożyczonych książek odbywa się w miejscu do tego wyznaczonym przy wejściu do Biblioteki. Zwrócone zbiory pozostają odpowiednio zabezpieczone w kwarantannie minimum 3 dni. Po tym czasie zostają zdjęte z konta czytelnika, wracają na półkę i mogą być wypożyczone ponownie.
 3. Wcześniej zarezerwowane pozycje można odebrać przy stanowisku w holu głównym przy wejściu do biblioteki. W przypadku braku rezerwacji, zbiory proponuje oraz podaje pracownik Biblioteki,
 4. Biblioteka nie świadczy usług ksero, dostępu do Internetu dla Czytelników, udostępniania toalet Czytelnikom, korzystania ze zbiorów na miejscu (w tym książek, czasopism,  gier planszowych, tabletów, komputerów itp.).
 5. Do odwołania zostają zawieszone wydarzenia odbywające się na miejscu.
 6. Pracownicy wykonują swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzeni w rękawice ochronne, maski lub/i przyłbice.
 7.  Do odwołania zmienione zostają godziny funkcjonowania Biblioteki
  poniedziałek, wtorek, piątek 9.00 – 16.00,
  środa, czwartek 11.00 – 18.00.
  sobota –  nieczynne. 
 8. Biblioteka wydaje kody do platformy Legimi po kontakcie e-mail.
 9. Osoby, które nie były umówione muszą poczekać na możliwość wejścia do Biblioteki.Filie biblioteczne wznawiają swoja działalność z dniem 1 lipca 2020 roku

27 marca 2020

Krótki film o wirusie na literę K i o żmii.

Polecamy "Krótki film o wirusie na literę K i o żmii, który stworzyło studio Dinksy.
Jest to film edukacyjny dla dzieci i dorosłych o obecnej sytuacji zagrożenia Koronawirusem, tłumaczący podstawowe pojęcia, które pojawiły się ostatnio w naszym słowniku.
27 lutego 2020

Spotkanie DKK w Szkole Podstawowej nr 2.W środę, 26 lutego odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodszej młodzieży w Szkole Podstawowej nr 2. Omawialiśmy książkę Wojciecha Widłaka “Dwa serca anioła”. Wojciech Widłak do tej pory znany był jako autor wielu pogodnych i radosnych książek dla dzieci :”Pan Kuleczka”, “Wesoły Ryjek”. W książce  “Dwa serca anioła” porusza ważny problem, ale robi to w sposób bardzo “zwyczajny”. Historia opowiedziana z perspektywy małego chłopca z wrodzoną wadą serca. Opowieść, która wzrusza, ale też wywołuje uśmiech.  Książka bardzo poruszyła Klubowiczów. Jednogłośnie stwierdzili, że książki o takiej tematyce, dla dzieci są bardzo potrzebne.


26 lutego 2020

Spotkanie DKK w Szkole Podstawowej nr 1.We wtorek, 25 lutego odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodszej młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 . W trakcie spotkania omawialiśmy książkę “Cudowna studzienka. Baśnie polskie”. “Cudowna studzienka” to zbiór baśni, które wybrała i opracowała Joanna Papuzińska. Znajdziemy tu utwory mniej lub bardziej znane różnych autorów, między innymi: baśń Gustawa Morcinka “O zajączku sprawiedliwym”, Hanny Januszewskiej “Żelazne trzewiczki”, Henryka Sienkiewicza “Sabałowa bajka” , czy Wandy Chotomskiej “Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy”. Joanna Papuzińska starała się wybrać te utwory, które dla niej są ważne i bliskie, starała się również uwspółcześnić język staropolskiej baśni. Mimo tych zabiegów    książka nie należy do łatwych, ale jest godna polecenia i na pewno warto ją przeczytać. Książkę dopełniają barwne ilustracje Elżbiety Wasiuczyńskiej. Klubowicze zgodnie stwierdzili, że jeszcze wrócą do zbioru baśni “Cudowna studzienka” nie jeden raz, bo wędrówka po świecie baśni jest niezwykle fascynująca.