30 czerwca 2020

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zobowiązuje się 

zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z 
ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 
internetowego bloga Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku.
Data publikacji strony bloga internetowego: 2011-11-26. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-30.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń 
wymienionych poniżej:
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MGBP w Lidzbarku,
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MGBP w Lidzbarku,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Edyta Marszak (mgbplw@wbp.olsztyn.pl). 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (23) 696 11 41.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej 
oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej 
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można 
także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu 
dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, 
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, 
o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba 
żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego 
sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób 
przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż 
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny 
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja 
żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 
2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie 
dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może 
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia 
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący 
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej 
strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej 
wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Lidzbarku nie jest przystosowany do obsługi osób 
niepełnosprawnych ruchowo. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o 
konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik 
schodzi do klienta.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach nie są dostępne są pomieszczenia
 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku. Po zawiadomieniu przez
 osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością 
ruchową pracownik schodzi do klienta.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych 
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

brak

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Kontakt z  Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Lidzbarku możliwy jest 
poprzez:
 • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka 
  Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark
 • wysłanie maila na adres e-mail: mgbplw@wbp.olsztyn.pl
 • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na 
  numer telefonu: (23) 696 11 41
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie Biblioteki 
  w godzinach pracy;
W kontakcie z naszą Biblioteką osoby posługujące się językiem migowym chcące
 umówić się na spotkanie z pracownikiem Biblioteki, proszone są o przesłanie
 swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: mgbplw@wbp.olsztyn.pl
Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji 
oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 7 dni roboczych przed 
planowaną wizytą w Bibliotece (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Skorzystanie z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest bezpłatne dla osoby 
będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 511).
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością
 • Czytaki. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 
  Niepełnosprawnym „Larix”, osoby niewidome lub słabowidzące, mogą 
  wypożyczać audiobooki zapisane w formacie DAISY, obsługiwanym przez 
  odtwarzacz Czytak. Najwybitniejsze dzieła literatury pięknej polskiej 
  i zagranicznej, książki popularnonaukowe oraz inne, niedostępne 
  wcześniej w wersji dźwiękowej pozycje wraz z odtwarzaczami, dostępne 
  są w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku.
 • „Książka na telefon”. Biblioteka oferuje osobom z niepełnosprawnością,
   przewlekle chorym lub starszym bezpłatną usługę „Książka na telefon”. 
  Zamówione książki dostarczane są przez bibliotekarza do domu czytelnika.